Odstranění zhoubných kožních nádorů (bazaliom, spinaliom, maligní melanom)

Tato operace je prováděna na pracovišti: Hradec Králové, Čáslav - Městská nemocnice

Bazaliom nebo spinaliom patří mezi nejčastější zhoubné kožní nádory, které však naštěstí většinou netvoří metastázy a pokud jsou odstraněny včas, nejsou pro pacienty nebezpečné. Melanom je zhoubný kožní nádor vycházející z pigmentových buněk, které se začaly nekontrolovaně dělit a šířit do okolí. Melanom je nutno odstranit co nejdříve a zároveň ověřit, zda se jedná o místní postižení, nebo zda již došlo k jeho šíření do organismu. 

Léčba těchto nádorů je hlavně chirurgická, tj. operační odstranění nádoru s dostatečným lemem okolní zdravé tkáně. Operace je podle rozsahu prováděna v místní nebo celkové anestezii. Kožní ložisko je odstraněno s lemem vzhledově zdravé tkáně a odesláno na mikroskopické vyšetření. Vzniklý kožní defekt je pak ošetřen adekvátním způsobem v závislosti na jeho velikosti a lokalitě. Pokud je defekt menší, je možno ho po uvolnění okrajů rány přímo sešít. Pokud je defekt větší, tak je nutno ho krýt buď kožním transplantátem anebo lalokem. Kožní transplantát je tenká vrstva kůže, odebraná na jiném místě na těle (vnitřní strana paže, podbřišek, stehno, hýždě, obličej, krk aj.), která se přiloží na spodinu defektu a kryje obvazem. Po několika dnech dojde ke vrůstání cév ze spodiny do transplantátu a dojde k přihojení. Kožní lalok je tkáň z blízkého či vzdáleného okolí defektu, kterou je možno vyjmout z dárcovského místa za vzniku prosté jizvy a přemístit ho do místa defektu. Lalok je tvořen nejčastěji kůží a podkožím, někdy i svalem. Někdy je nutno použít lalok ve dvou dobách (čelní lalok, cross-finger lalok), kdy v první době se přesune lalok do místa defektu, kam se nechá přihojit a po několika týdnech je nepoužitý zbytek laloku a jeho stopky odříznut a vrácen zpět do dárcovského místa. 

Součástí operace může být i odstranění tzv. strážní (sentinelové) uzliny. Účelem výkonu je šetrnějším způsobem zjistit nebo vyloučit výskyt případných metastáz nádoru v mízních uzlinách. Několik hodin před vlastní operací je Vám nejprve provedena lymfoscintigrafie - vyšetření, při kterém je pomocí injekce radionuklidu nalezena a označena strážní (sentinelová) lymfatická uzlina. To je uzlina, která je nejbližší nádorovému ložisku, a která by byla první zasažena v případě šíření nádoru lymfatickými cestami. V některých případech se označuje uzlina ještě pomocí speciální barvy, které po vyloučení z organismu barví moč. Během Vaší operace se vlastní vyhledání této uzliny provádí z krátkého kožního řezu v místě označení. Při výkonu se odstraní jedna, případně několik lymfatických uzlin. Výsledek mikroskopického vyšetření této uzliny je však znám až po několik dnech. Je tedy možné, že bude nutno, v případě pozitivního nálezu, dodatečně provést odstranění uzlin z podpažní jamky nebo z třísla. V některých případech nemusí být sentinelová uzlina nalezena. Buď se nezobrazí při lymfoscintigrafickém vyšetření, nebo není zjistitelná při operaci. V tomto případě není odběr sentinelové uzliny proveden.

Pokud není možno přesně určit rozsah ložiska a není tak možné dostatečně jistě určit, zda bylo celé ložisko při operaci zcela odstraněno, je nutno provést tzv. kontrolovanou excizi. Kožní ložisko je odstraněno s lemem odhadem pohledově zdravé tkáně. Ložisko je ihned odesláno k mikroskopickému vyšetření, jehož výsledek je znám za 1-2 dny. Do té doby je defekt kryt dočasným syntetickým krytím. Preventivně mohou být po tuto dobu podávána antibiotika. Pokud je při mikroskopickém vyšetření nalezeno dosahování nádoru k okrajům chirurgického řezu, tak je nutno provést další výkon, kdy je v místě dosahu ložiska k okrajům rány odstraněna další postižená tkáň. Tento postup je použit opakovaně a to do doby, kdy je při mikroskopickém vyšetření potvrzeno, že jsou okraje defekty bez výskytu nádorových buněk. Až poté je vzniklý defekt ošetřen výše popsanými způsoby

O konkrétně zvoleném postupu rozhodne Váš ošetřující lékař. Je ale možné, že v průběhu operace zjistí, že není možno původně plánovaný postup použít a bude nucen volit postup jiný. Může dojít ke vzniku nerovností v místě operace s možností jejich korekce dalším operačním zákrokem v budoucnu.

Operace se s ohledem na velikost ložiska a plánovaný rozsah operace provádí ambulantně nebo se za hospitalizace. Délka hospitalizace, pokud je nutná, je určena typem výkonu a případnou vícedobostí operačního výkonu. Bolesti je možno po operaci tlumit běžnými analgetiky dle potřeby. Stehy jsou většinou odstraňovány za 10-14 dní po operaci. Drény, pokud jsou použity, jsou ponechávány několik dní v závislosti na množství odváděného sekretu. 

Před operací, pokud je prováděna v celkové anestezii, se provádí běžná základní předoperační vyšetření podle Vašeho zdravotního stavu a věku. Někdy je nutno předoperačně doplnit také RTG srdce a plic a ultrazvukové vyšetření uzlin a břicha, případně i další vyšetření.